Fekau Family Portrait
David Clumpner Photography

Fekau Family Portrait

Family portrait of the Fekau Family - Panesi, Taniela Jr, Kevini, Taniela, Manu, Soakai, Lisingia, Silia, Pilisita, Veisinia, Emeli