Boy Flying Kite in Kingdom of Tonga

Boy Flying Kite in Kingdom of Tonga

Location: Nomuka, Tonga.